Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 26 Ιουλίου – Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 26 Ιουλίου

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 26 Ιουλίου

Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ / 24 – 34 – 24 η δέ εξελθούσα είπε τή μητρί αυτής Τί αιτήσομαι; η δέ είπε Τήν κεφαλήν Ιωάννου τού βαπτιστού.

25 καί εισελθούσα ευθέως μετά σπουδής πρός τόν βασιλέα ητήσατο λέγουσα Θέλω ίνα μοι δώς εξαυτής επί πίνακι τήν κεφαλήν Ιωάννου τού βαπτιστού.

26 καί περίλυπος γενόμενος ο βασιλεύς, διά τούς όρκους καί τούς συνανακειμένους ουκ ηθέλησεν αυτήν αθετήσαι.

27 καί ευθέως αποστείλας ο βασιλεύς σπεκουλάτωρα επέταξεν ενεχθήναι τήν κεφαλήν αυτού.

28 ο δέ απελθών απεκεφάλισεν αυτόν εν τή φυλακή, καί ήνεγκε τήν κεφαλήν αυτού επί πίνακι καί έδωκεν αυτήν τώ κορασίω, καί τό κοράσιον έδωκεν αυτήν τή μητρί αυτής.

29 καί ακούσαντες οι μαθηταί αυτού ήλθον καί ήραν τό πτώμα αυτού, καί έθηκαν αυτό εν μνημείω.

30 Καί συνάγονται οι απόστολοι πρός τόν Ιησούν, καί απήγγειλαν αυτώ πάντα, καί όσα εποιήσαν καί όσα εδίδαξαν.

31 καί είπεν αυτοίς Δεύτε υμείς αυτοί κατ ιδίαν εις έρημον τόπον, καί αναπαύεσθε ολίγον ήσαν γάρ οι ερχόμενοι καί οι υπάγοντες πολλοί, καί ουδέ φαγείν ευκαίρουν. 32 καί απήλθον εις έρημον τόπον εν πλοίω κατ ιδίαν.

READ  Εορτολόγιο: Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

33 καί είδον αυτούς υπάγοντας, καί επέγνωσαν αυτούς πολλοί, καί πεζή από πασών τών πόλεων συνέδραμον εκεί καί προήλθον αυτούς καί συνήλθον πρός αυτόν.

34 Καί εξελθών ο Ιησούς είδεν πολύν όχλον καί εσπλαγχνίσθη επ αυτοίς, ότι ήσαν ως πρόβατα μή έχοντα ποιμένα καί ήρξατο διδάσκειν αυτούς πολλά.

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ / 24 – 34

24 Εκείνη δέ εβγήκε καί είπε εις τήν μητέρα της Τί νά ζητήσω; Αυτή δέ είπε: Ζήτησε τήν κεφαλήν τού Ιωάννου τού βαπτιστού.

25 Καί εμβήκεν εκείνη αμέσως βιαστικά εις τόν βασιλέα καί εζήτησε λέγουσα θέλω νά μου δώσης αυτήν τήν ώραν καί χωρίς χρονοτριβήν μέσα εις πιάτο τήν κεφαλήν Ιωάννου τού Βαπτιστού.

26 Καί ο βασιλεύς κατελυπήθη διότι είχε βάλει όρκους, ήσαν δέ παρόντες καί αυτοί, πού εκάθηντο μαζί του εις τό τραπέζι, εις τούς οποίους δέν ήθελε νά παρουσιασθή ψεύτης καί επίορκος. Καί μολονότι ελυπείτο πολύ νά θανατώση τόν Ιωάννη, δέν ηθέλησε νά τής αρνηθή καί νά αθετήση τήν υπόσχεσίν του.

READ  Σήμερα 15 Ιουλίου εορτάζουν οι Άγιοι Κήρυκος και Ιουλίττα η μητέρα του

27 Καί αμέσως ο βασιλεύς έστειλεν ένα στρατιώτην από τούς σωματοφύλακάς του μέ τήν διαταγήν νά φέρη τήν κεφαλή τού Ιωάννου.

 

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 26 Ιουλίου – Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς

28 Αυτός δέ επήγε καί τόν απεκεφάλισε εις τήν φυλακήν καί έφερε μέσα εις πιάτο τήν κεφαλήν τού Ιωάννου καί τήν έδωκε εις τό κοράσιον καί τό κοράσιον τήν έδωκεν εις τήν μητέρα της.

29 Καί όταν ήκουσαν τούτο οι μαθηταί τού Ιωάννου, ήλθον καί εσήκωσαν τό λείψανόν του καί τό έβαλαν μέσα εις μνημείον.

30 Καί συναθροίζονται από τήν περιοδείαν οι Απόστολοι πλησίον τού Ιησού καί ανέφεραν εις αυτόν όλα, δηλαδή καί όσα έργα καί θαύματα έκαμαν καί όσα εδίδαξαν.

31 Καί είπεν εις αυτούς Έλθετε ιδιαιτέρως μόνοι σας σείς εις έρημον καί ήσυχον τόπον καί ξεκουρασθήτε εκεί ολίγον. Τό συνέστησε δέ τούτο, διότι ήσαν πολλοί αυτοί, πού ήρχοντο καί έφευγαν καί δέν ευκαίρουν ο Ιησούς καί οι μαθηταί του ούτε νά φάγουν.

READ  Εορτολόγιο: Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024

32 Καί έφυγαν μέ τό πλοίον εις έρημον τόπον μόνοι αυτοί, χωρίς νά είπουν τίποτε εις τά πλήθη τού λαού.

33 Καί όταν ανεχώρουν, τούς είδαν καί τούς ανεγνώρισαν πολλοί. Καί έτρεξαν μαζί εκεί από όλας τάς τριγύρω πόλεις καί αφού πεζοί διέτρεξαν τόν γύρον τής λίμνης καί διέβησαν τόν Ιορδάνην, κατέφθασαν τούς μαθητάς καί συνηθροίσθησαν πλησίον τού Ιησού.

34 Καί όταν εβγήκεν ο Ιησούς από τό μοναχικόν μέρος πού ήτο, είδε πολύν λαόν καί τούς συνεπάθησε πολύ, διότι ήσαν εγκαταλελειμμένοι καί χωρίς πνευματικήν καθοδήγησιν, σάν πρόβατα πού δέν έχουν ποιμένα. Καί ήρχισε νά τούς διδάσκη διά πολλών.

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση