Μεγαλυνάρια Παναγίας Φανερωμένης

Μεγαλυνάρια Παναγίας Φανερωμένης

Μεγαλυνάρια Παναγίας Φανερωμένης Τῆς Φανερωμένης πανευλαβῶς, Εἰκόνα τὴν θείαν, ἀσπασώμεθα οἱ πιστοί˙ ῥεῖθρα γὰρ θαυμάτων, ἀφθόνως ἀναβλύζει, καὶ πάθη ἀπελαύνει, ψυχῆς καὶ σώματος. Την τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξωτέραν, ἀσυγκρίτως …

Μεγαλυνάρια Παναγίας Φανερωμένης Διάβασε περισσότερα