Τον άρτον λαβὠν εις χείρας ο προδότης

  Κοντάκιο Όρθρου Μεγάλης Πέμπτης Τον άρτον λαβών εις χείρας ο προδότης, κρυφίως αυτάς, εκτείνει και λαμβάνει, την τιμήν του Πλάσαντος, ταις οικείαις χερσί τον άνθρωπον. Και αδιόρθωτος έμεινεν, Ιούδας…

0 Comments