Ευαγγέλιο της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου 2022

 

Ευαγγέλιο της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου 2022

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 13 – 23

 

13 και εξήλθε πάλιν παρά την θάλασσαν και πας ο όχλος ήρχετο προς αυτόν, και εδίδασκεν αυτούς.

14 και παράγων είδε λευιν τον του Αλφαίου, καθήμενον επί το τελώνιον, και λέγει αυτώ Ακολούθει μοι. και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ.

15 και εγένετο εν τω κατακείσθαι αυτόν εν τη οικία αυτού, και πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί συνανέκειντο τω Ιησού και τοις μαθηταίς αυτού ήσαν γαρ πολλοί, και ηκολούθησαν αυτώ.

16 και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ιδόντες αυτόν εσθίοντα μετά των τελωνών και αμαρτωλών έλεγον τοις μαθηταίς αυτού τι ότι μετά των τελωνών και αμαρτωλών εσθίει και πίνει ;

17 και ακούσας ο Ιησούς λέγει αυτοίς ου χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλ οι κακώς έχοντες ουκ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.

18 και ήσαν οι μαθηταί Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύοντες. και έρχονται και λέγουσιν αυτώ Διατί οι μαθηταί Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δε σοι μαθηταί ου νηστεύουσι ;

19 και είπεν αυτοίς ο Ιησούς μη δύνανται οι υιοι του νυμφώνος, εν ω ο νυμφίος μετ αυτών εστι, νηστεύειν ; όσον χρόνον μεθ εαυτών έχουσι τον νυμφίον, ου δύνανται νηστεύειν.

20 ελεύσονται δε ημέραι όταν απαρθή απ αυτών ο νυμφίος, και τότε νηστεύσουσιν εν εκείναις ταις ημέραις.

21 ουδείς επίβλημα ράκους αγνάφου επιρράπτει επί ιματίω παλαιώ ει δε μήγε, αίρει το πλήρωμα αυτού, το καινόν του παλαιού, και χείρον σχίσμα γίνεται.

READ  Εορτολόγιο: Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023

22 και ουδείς βάλλει οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς ει δε μη, ρήσσει ο οίνος ο νέος τους ασκούς, και ο οίνος εκχείται και οι ασκοί απολούνται αλλά οίνον νέον εις ασκούς καινούς βλετέον. 23 και εγένετο παραπορεύεσθαι αυτόν εν τοις σάββασι δια των σπορίμων, και ήρξαντο οι μαθηταί αυτού οδόν ποιειν τίλλοντες τους στάχυας.

 

Ευαγγέλιο της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου 2022

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β/ 13 – 23

13 και εβγήκε πάλιν ο Ιησούς από τον οίκον εις την παραλίαν και όλος ο λαός ήρχετο προς αυτόν και τους εδίδασκε.

14 και καθώς διέβαινεν, είδε τον λευιν τον υιόν του Αλφαίου να κάθηται εις την τράπεζαν της εισπράξεως των φόρων και του λέγει Ακολούθει με. και εκείνος εσηκώθη και τον ηκολούθησε.

15 και όταν αυτός ήτο καθισμένος εις την τράπεζαν του φαγητού μέσα εις την οικίαν του Λευΐ, συνέβη να κάθηνται και πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί μαζί με τον Ιησούν και τους μαθητάς του. και ήσαν εκεί τόσοι, διότι κατά την ώραν της προσκλήσεως του λευι παρευρίσκοντο πολλοί, οι οποίοι και ηκολούθησαν τον Ιησούν εις το σπίτι του Ματθαίου και έλαβαν μέρος εις την τράπεζαν.

16 και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν τον είδον να τρώγη μαζί με τους τελώνας και αμαρτωλούς, έλεγον εις τους μαθητάς του πως συμβαίνει να τρώγη και να πίνη ο διδάσκαλός σας μαζί με τους αμαρτωλούς ;

READ  Εορτολόγιο: Σάββατο 16 Μαρτίου 2024

17 και όταν ο Ιησούς ήκουσε ταύτα, λέγει εις αυτούς δεν έχουν ανάγκην ιατρού οι υγιείς, αλλ εκείνοι που έχουν άσχημα εις την υγείαν τους. δεν ήλθα εις τον κόσμον δια να καλέσω εκείνους, που έχουν την ιδέαν ότι είναι δίκαιοι, αλλά τους αμαρτωλούς ήλθα να καλέσω εις μετάνοιαν.

18 και οι μαθηταί του Ιωάννου, καθώς και οι μαθηταί των Φαρισαίων ενήστευον τας νηστείας, που είχαν επικρατήσει από μόνην την παράδοσιν και συνήθειαν. και έρχονται μερικοί και λέγουν εις αυτόν Διατί οι μαθηταί του Ιωάννου και των Φαρισαίων νηστεύουν, και τηρούν τας νηστείας, που μας παρέδωκαν οι παλαιοτεροι ραββίνοι, οι δε ιδικοί σου μαθηταί δεν νηστεύουν ;

19 και είπεν εις αυτούς ο Ιησούς Μήπως είναι δυνατόν οι προσκαλεσμένοι εις γάμον φίλοι του γαμβρού, εφ όσον χρόνον ο γαμβρός είναι μαζί των και εορτάζεται ο γάμος, να πενθούν και να νηστεύουν ; Όσον καιρόν έχουν μαζί τους τον γαμβρόν, δεν είναι δυνατόν να νηστεύουν. Έτσι και οι μαθηταί μου, εφ όσον εγώ ο Νυμφίος της Εκκλησίας είμαι μαζί τους, δεν είναι δυνατόν να πενθούν και να νηστεύουν.

20 θα έλθουν όμως ημέραι, όταν θα τους πάρουν τον νυμφίον, και τότε θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν κατά τας ημέρας εκείνας.

21 και δια να σας ομιλήσω καταληπτότερα με κάποιο παράδειγμα, σας λέγω Κανείς δεν ράπτει επάνω εις παλαιόν ρούχον εμβάλωμα από τεμάχιον υφάσματος καινούργιου. Εάν όμως δεν προσέξη κανείς εις αυτό, τότε το τεμάχιον, που ετέθη ως συμπλήρωμά του, μαζεύει και παίρνει από το ρούχον, το καινούργιον δηλαδή εμβάλωμα αποσπά από το παλαιόν ρούχον το μέρος, επί του οποίου είναι αι ραφαί, και το σχίσιμον γίνεται χειρότερον. Έτσι και η νέα διδασκαλία δεν είναι ωφέλιμον να προσκολληθή επάνω εις εξωτερικούς τύπους, που επάληωσαν πλέον και είναι εφθαρμένοι. Διότι και οι εξωτερικοί τύποι θα αχρηστευθούν επιβλαβώς και η διδασκαλία μου θα νοθευθή.

READ  Ευαγγέλιο 13 Οκτωβρίου – Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς

22 και κανείς δεν βάζει μούστον εις παληούς ασκούς. ει δ άλλως, σπάζει ο μούστος τους ασκούς και ο οίνος χύνεται έξω και οι ασκοί θα χαθούν. Αλλά πρέπει κανείς να βάζη μούστον εις ασκούς καινούργιους. Έτσι και οι Φαρισαίοι με τους ακολούθους των είναι ασκοί παλαιοί, που δεν μπορούν να βαστάσουν την νέαν διδασκαλίαν μου, την οποίαν θα παραλάβουν οι μαθηταί μου, που ομοιάζουν προς νέους ασκούς.

23 και συνέβη να βαδίζη αυτός εν ημέρα Σαββάτου κατά μήκος του δρόμου, που ανοίγετο μέσα εις σπαρμένα χωράφια. και τον δρόμον αυτόν ήρχισαν να τον ανοίγουν οι μαθηταί του, οι οποίοι πεινασμένοι εμαδούσαν και έτρωγον τα στάχυα δια να χορτάσουν.

 

Ευαγγέλιο της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου 2022

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση