Ευαγγέλιο της Τετάρτης 28 Δεκεμβρίου 2022

 

Ευαγγέλιο της Τετάρτης 28 Δεκεμβρίου 2022

Ευαγγέλιο της Τετάρτης 28 Δεκεμβρίου 2022

 

Ευαγγέλιο : ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ια/ 22 – 26

 

22 και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει αυτοίς έχετε πίστιν Θεού.

23 αμήν γαρ λέγω υμίν ότι ος αν είπη τω όρει τούτω, άρθητι και βλήθητι εις την θάλασσαν, και μη διακριθή εν τη καρδία αυτού, αλλά πιστεύση ότι α λέγει γίνεται, έσται αυτώ ο εάν είπη.

24 δια τούτο λέγω υμίν, πάντα όσα αν προσευχόμενοι αιτείσθε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και έσται υμίν.

25 και όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφίετε ει τι έχετε κατά τινος, ίνα και ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς αφή υμίν τα παραπτώματα υμών.

READ  Στις 14 Αυγούστου τιμάται ο Άγιος Μάρκελλος

26 ει δε υμείς ουκ αφίετε, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών.

 

Ευαγγέλιο της Τετάρτης 28 Δεκεμβρίου 2022

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ια/ 22 – 26

22 και ο Ιησούς απεκρίθη και τους είπε μη θαυμάζετε δια το θαύμα αυτό. να έχετε πίστιν και πεποίθησιν εις τον Θεόν και εις την δύναμίν του.

23 σας προτρέπω δε ν αποκτήσετε πίστιν θερμήν, διότι αληθώς σας λέγω, ότι εις εκείνον, ο οποίος όχι προς απλήν επίδειξιν θαυματουργικής δυνάμεως, αλλά δια σοβαράν και σπουδαίαν ανάγκην θα είπη εις το βουνό αυτό, σήκω και πέσε εις την θάλασσαν, και δεν θα αισθανθή δισταγμόν και αμφιβολίαν μέσα εις την καρδίαν του, αλλά θα πιστεύση, ότι εκείνα που λέγει γίνονται δια της δυνάμεως του Θεού, εις αυτόν που θα έχη την πίστιν αυτήν, θα γίνη εκείνο που θα είπη.

READ  Στις 20 Μαρτίου εορτάζει ο Άγιος Μύρων

24 Επειδή δε η πίστις έχει τόσην δύναμιν, δια τούτο σας λέγω, ότι πάντα όσα θα ζητήσετε, όταν προσεύχεσθε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε, και ότι θα σας γίνουν ταύτα από τον ουράνιον Πατέρα.

READ  Ευαγγέλιο 04 Νοεμβρίου – Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος «ὁ ἐν Ὀλύμπῳ»

25 και ως δεύτερον όρον δια να εισακουσθή η προσευχή σας, σας συνιστώ και τούτο όταν στέκεσθε και προσεύχεσθε, να συγχωρήτε, εάν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, δια να σας αφήση και ο Πατήρ σας, που είναι εις τους ουρανούς, τα παραπτώματά σας.

26 Εάν όμως σεις δεν συγχωρήτε και δεν αφίνετε τα παραπτώματα των αδελφών σας, ούτε ο Πατήρ σας, που είναι εις τους ουρανούς, θα αφήση το παραπτώματά σας.

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση