Ευαγγέλιο 04 Νοεμβρίου – Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος «ὁ ἐν Ὀλύμπῳ»

 

Ευαγγέλιο 04 Νοεμβρίου – Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος «ὁ ἐν Ὀλύμπῳ»

Ευαγγέλιο 04 Νοεμβρίου – Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος «ὁ ἐν Ὀλύμπῳ»

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ/ 2 – 12

2 ουδέν δέ συγκεκαλυμμένον εστίν ό ουκ αποκαλυφθήσεται, καί κρυπτόν ό ου γνωσθήσεται

3 ανθ ών όσα εν τή σκοτία είπατε, εν τώ φωτί ακουσθήσεται, καί, ό πρός τό ούς ελαλήσατε εν τοίς ταμείοις, κηρυχθήσεται επί τών δωμάτων.

4 Λέγω δέ υμίν τοίς φίλοις μου μή φοβηθήτε από τών αποκτεννόντων τό σώμα, καί μετά ταύτα μή εχόντων περισσότερόν τι ποιήσαι.

5 υποδείξω δέ υμίν τίνα φοβηθήτε φοβήθητε τόν μετά τό αποκτείναι έχοντα εξουσίαν εμβαλείν εις τήν γέενναν ναί, λέγω υμίν, τούτον φοβήθητε.

6 ουχί πέντε στρουθία πωλείται ασσαρίων δύο; καί έν εξ αυτών ουκ έστιν επιλελησμένον ενώπιον τού Θεού

7 αλλά καί αι τρίχες τής κεφαλής υμών πάσαι ηρίθμηνται. μή φοβείσθε πολλών στρουθίων διαφέρετε.

8 Λέγω δέ υμίν πάς ός άν ομολογήση εν εμοί έμπροσθεν τών ανθρώπων, καί ο υιός τού ανθρώπου ομολογήσει εν αυτώ έμπροσθεν τών αγγέλων τού Θεού

9 ο δέ αρνησάμενός με ενώπιον τών ανθρώπων απαρνηθήσεται ενώπιον τών αγγέλων τού Θεού.

10 καί πάς ός ερεί λόγον εις τόν υιόν τού ανθρώπου, αφεθήσεται αυτώ τώ δέ εις τό άγιον Πνεύμα βλασφημήσαντι ουκ αφεθήσεται.

11 όταν δέ προσφέρωσιν υμάς επί τάς συναγωγάς καί τάς αρχάς καί τάς εξουσίας, μή μεριμνάτε πώς ή τί απολογήσησθε ή τί είπητε 12 τό γάρ άγιον Πνεύμα διδάξει υμάς εν αυτή τή ώρα ά δεί ειπείν.

READ  Ο ΜΑΡΤΥΣ ΟΥΑΡΟΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19)

 

Ευαγγέλιο 04 Νοεμβρίου – Όσιος Ιωαννίκιος ο Μεγάλος «ὁ ἐν Ὀλύμπῳ»

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ/ 2 – 12

2 Αλλ η υποκρισία των αυτή δέν θά μείνη διά παντός σκεπασμένη. Τίποτε δέν υπάρχει, οσονδήποτε καλά καί άν είναι σκεπασμένον, πού νά μή ξεσκεπασθή εις τό τέλος καί φανερωθή, καί δέν υπάρχει κρυφό, πού δέν θά γίνη γνωστόν.

3 Διότι δέ ολα θά φανερωθούν, δι αυτό, όσα καί σείς ηρχίσατε νά λέγετε μυστικά, ιδιαιτέρως ανακοινούντες τάς αληθείας τού ευαγγελίου εις εμπίστους ακροατάς, θά ακουσθούν εις τό φώς τής δημοσιότητος. Καί εκείνο, πού ωμιλήσατε εις τό αυτί μέσα εις τά ιδιαίτερά σας δωμάτια, θά κηρυχθή επάνω από τίς ταράτσες, ώστε νά ακουσθή από όλους καί νά κηρυχθή τό ευαγγέλιον μετά πάσης δημοσιότητος.

4 Λέγω δέ εις σάς τούς φίλους μου θά αντιμετωπίσετε κινδύνους καί διωγμούς. Μή παρασυρθήτε εις υποκρισίαν διά νά ασφαλισθήτε από αυτούς. Μή φοβηθήτε από εκείνους, πού θανατώνουν τό σώμα καί ύστερα δέν ημπορούν νά κάμουν τίποτε περισσότερον.

5 Θά σάς υποδείξω δέ εγώ, ποίον νά φοβηθήτε. Νά φοβηθήτε εκείνον, πού αφού σάς θανατώση καί σάς αφαιρέση τήν πρόσκαιρον καί επίγειον ζωήν, έχει εξουσίαν νά σάς ρίψη καί εις τό αιώνιον πύρ τής κολάσεως. Ναί, σάς λέγω, αυτόν πρέπει νά φοβηθήτε.

READ  Ποιοι γιορτάζουν Τετάρτη25 Οκτωβρίου 2023

6 Τούς ανθρώπους μή τούς λογαριάζετε. Διότι καί άν ακόμη σάς θανατώσουν, μή νομίσετε, ότι ο Θεός σάς εγκατέλιπε καί δι αυτό θανατώνεσθε. Όχι. Πέντε σπουργίτια δέν πωλούνται δύο ασσάρια, δηλαδή είκοσι λεπτά; Καί όμως ούτε ένα από αυτά δέν είναι ξεχασμένον καί εγκαταλελειμμένον εμπρός εις τά μάτια τού Θεού.

7 Όσον δέ διά σάς, μάθετε, ότι ακόμη καί αι τρίχες τής κεφαλής σας όλαι έχουν αριθμηθή. Καί ηξεύρει ο Θεός καί τά πλέον ασήμαντα καί ελάχιστα, πού ημπορεί νά σάς συμβούν. Αφού λοιπόν παρακολουθεί ο Θεός όσα σάς συμβαίνουν, μή φοβείσθε. Είσθε σείς ασυγκρίτως ανώτεροι από πολλά σπουργίτια.

8 Διά δέ τούς διωγμούς καί τούς κινδύνους, εις τούς οποίους ενδέχεται νά εκτεθήτε διά τήν πρός εμέ πίστιν σας, σάς λέγω καθέναν, ο οποίος θά μέ ομολογήση ως Σωτήρα του καί Θεόν του εμπρός εις τούς ανθρώπους, πού κατατρέχουν τήν πίστιν μου, καί ο υιός τού ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Μεσσίας θά τόν ομολογήση καί θά τόν συστήση ως λάτριν του καί ως πιστόν του ακόλουθον εμπρός εις τούς αγγέλους τού Θεού κατά τήν ημέραν τής κρίσεως.

9 Εκείνον δέ, πού θά μέ αρνηθή εμπρός εις τούς ανθρώπους, θά τόν αρνηθώ εξ ολόκληρου καί εγώ εμπρός εις τούς αγγέλους τού Θεού.

READ  Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 19 Ιανουαρίου 2023

10 Υπάρχει εν τούτοις καί άλλη πολύ βαρυτέρα αμαρτία από τήν άρνησιν τού ονόματός μου. Καθένας, πού θά είπη λόγον εναντίον τού ενανθρωπήσαντος Υιού τού Θεού σκανδαλιζόμενος από τό ασθενές φαινόμενον τής ανθρωπίνης φύσεώς του, ενδέχεται νά μετανοήση καί νά συγχωρηθή. Εκείνος όμως, πού θά είπη βλάσφημον λόγον κατά τού Αγίου Πνεύματος, συκοφαντών εθελοκάκως τάς φανεράς ενεργείας τού Πνεύματος, δέν θά συγχωρηθή. Αυτός έχει πλέον πωρωθή καί δέν υπάρχει ελπίς νά μετανοήση.

11 Αλλά τό Άγιον Πνεύμα, τό οποίον οι διώκται τού ευαγγελίου μου καί τών οπαδών μου διατρέχουν τόν κίνδυνον νά βλασφημήσουν καί νά μείνουν δι αυτό ασυγχώρητοι, διά σάς θά είναι διδάσκαλος καί οδηγός καί προστάτης. Όταν δηλαδή σάς οδηγήσουν πρός δίκην εμπρός εις τάς συναγωγάς καί εις τάς αρχάς καί εις τάς εξουσίας, μή ζαλισθήτε από τήν ταραχώδη φροντίδα περί τού πώς ή τί θά απολογηθήτε ή τί θά είπετε.

12 Διότι τό Άγιον Πνεύμα θά σάς διδάξη κατ αυτήν τήν ώραν εκείνα, πού πρέπει νά είπετε, ώστε όχι μόνον τούς εαυτούς σας πειστικώς νά υπερασπίσετε, αλλά καί τήν σωτηριώδη αλήθειαν νά διακηρύξετε.

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση