Ευαγγέλιο 09 Οκτωβρίου – Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Απόστολος

 

Ευαγγέλιο 09 Οκτωβρίου – Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Απόστολος

Ευαγγέλιο 09 Οκτωβρίου – Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Απόστολος

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 11 – 16

11 Καί εγένετο εν τώ εξής επορεύετο εις πόλιν καλουμένην Ναίν καί συνεπορεύοντο αυτώ οι μαθηταί αυτού ικανοί καί όχλος πολύς.

12 ως δέ ήγγισε τή πύλη τής πόλεως, καί ιδού εξεκομίζετο τεθνηκώς υιός μονογενής τή μητρί αυτού, καί αύτη ήν χήρα, καί όχλος τής πόλεως ικανός ήν σύν αυτή.

13 καί ιδών αυτήν ο Κύριος εσπλαγχνίσθη επ αυτή καί είπεν αυτή Μή κλαίε

14 καί προσελθών ήψατο τής σορού, οι δέ βαστάζοντες έστησαν, καί είπε Νεανίσκε, σοί λέγω, εγέρθητι.

READ  25 Ιανουαρίου εορτάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

15 καί ανεκάθισεν ο νεκρός καί ήρξατο λαλείν, καί έδωκεν αυτόν τή μητρί αυτού.

16 έλαβε δέ φόβος πάντας, καί εδόξαζον τόν Θεόν, λέγοντες ότι Προφήτης μέγας ηγήγερται εν ημίν, καί ότι Επεσκέψατο ο Θεός τόν λαόν αυτού.

 

Ευαγγέλιο 09 Οκτωβρίου – Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Απόστολος

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ζ/ 11 – 16

11 Καί εις τόν κατόπιν χρόνον συνέβη νά πηγαίνη ο Ιησούς εις καποίαν πόλιν, πού ελέγετο Ναΐν. Καί επήγαιναν μαζί του οι μαθηταί του, οι οποίοι ήσαν αρκετοί, καί πλήθος λαού πολύ.

READ  Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου 2022 – Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος

12 Μόλις δέ επλησίασεν εις τήν πύλην τής πόλεως, καί ιδού έβγαζαν έξω ένα πεθαμένον, πού ήτο μονάκριβος υιός εις τήν μητέρα του, καί αυτή ήτο χήρα μή έχουσα κανένα άλλον προστάτην. Καί λαός πολύς από τήν πόλιν ήτο μαζί μέ αυτήν παρακολουθών μέ πολλήν συμπάθειαν τήν κηδείαν.

13 Καί όταν τήν είδεν ο Ιησούς, τήν ελυπήθη, καί βέβαιος περί τού ότι μετ ολίγον ο υιός της θά ανεσταίνετο, τής είπε Μήν κλαίς.

14 Καί αφού επλησίασεν, ήγγισε τό φέρετρον. Εκείνοι δέ πού τό εβάσταζαν, εστάθησαν. Καί είπεν ο Ιησούς Νεανίσκε, εις σέ ομιλώ σήκω.

READ  Ευαγγέλιο 20 Οκτωβρίου – Άγιος Αρτέμιος

15 Καί ο νεκρός ανεσηκώθη καί εκάθησε ζωντανός επί τού φερέτρου καί ήρχισε νά ομιλή. Καί ο Ιησούς τότε τόν έδωκεν εις τήν μητέρα του.

16 Εκυρίευσε δέ φόβος όλους, διότι ησθάνοντο τήν παρουσίαν θείας δυνάμεως εν μέσω τής αμαρτωλότητος καί αναξιότητος αυτών. Καί εδόξαζαν τόν Θεόν καί έλεγαν, ότι προφήτης μεγάλος ανεφάνη μεταξύ μας καί ότι ο Θεός επεσκέφθη τόν λαόν του διά νά προστατεύση αυτόν.

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση