Ευαγγέλιο 13 Οκτωβρίου – Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς

 

Ευαγγέλιο 13 Οκτωβρίου – Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς

Ευαγγέλιο 13 Οκτωβρίου – Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 7 – 11

7 Ήκουσε δέ Ηρώδης ο τετράρχης τά γενόμενα υπ αυτού πάντα, καί διηπόρει διά τό λέγεσθαι υπό τινων ότι Ιωάννης ηγήγερται εκ τών νεκρών, …

8 υπό τινων δέ ότι Ηλίας εφάνη, άλλων δέ ότι προφήτης τις τών αρχαίων ανέστη.

9 καί είπεν Ηρώδης Ιωάννην εγώ απεκεφάλισα τίς δέ εστιν ούτος περί ού εγώ ακούω τοιαύτα; καί εζήτει ιδείν αυτόν.

10 Καί υποστρέψαντες οι απόστολοι διηγήσαντο αυτώ όσα εποίησαν. καί παραλαβών αυτούς υπεχώρησε κατ ιδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδά.

READ  Ευαγγέλιο 09 Οκτωβρίου – Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Απόστολος

11 οι δέ όχλοι γνόντες ηκολούθησαν αυτώ, καί δεξάμενος αυτούς ελάλει αυτοίς περί τής βασιλείας τού Θεού, καί τούς χρείαν έχοντας θεραπείας ιάσατο.

 

Ευαγγέλιο 13 Οκτωβρίου – Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 7 – 11

7 Ήκουσε δέ ο τετράρχης Ηρώδης όλα τά θαυμαστά, πού εγίνοντο υπ αυτού, καί ευρίσκετο εις μεγάλην απορίαν, διότι ελέγετο από μερικούς, ότι ο Ιωάννης ανεστήθη εκ νεκρών καί αυτός ετέλει τά θαύματα.

READ  Ευαγγέλιο Κυριακής 10 Δεκεμβρίου 2023 – Άγιος Μηνάς ο Καλλικέλαδος

8 Από μερικούς δέ άλλους, πού εσύγχυζαν τόν Ιησούν μέ τούς άλλους προφήτας, ελέγετο, ότι ο Ηλίας, ο οποίος δέν είχεν αποθάνει, αλλ είχεν αναληφθή, ενεφανίσθη πάλιν από άλλους δέ ελέγετο, ότι κάποιος προφήτης από τούς παλαιούς ανεστήθη.

9 Καί είπεν ο Ηρώδης τόν Ιωάννην τόν απεκεφάλισα εγώ καί απηλλάγην οριστικώς από αυτόν. Ποίος όμως νά είναι αυτός, διά τόν οποίον εγώ ακούω, ότι ενεργεί τέτοια παράδοξα έργα; Καί εζήτει νά ίδη τόν Ιησούν.

10 Καί όταν επέστρεψαν από τήν περιοδείαν των οι Απόστολοι, τού διηγήθησαν όσα έκαμαν. Καί αφού τούς επήρε μαζί του, απεσύρθη ιδιαίτερως μέ αυτούς εις κάποιο μέρος έρημον, πού ήτο πλησίον μιάς πόλεως, η οποία εκαλείτο Βηθσαϊδά.

READ  Το Ευαγγέλιο της 5 Αυγούστου

11 Τά πλήθη όμως τού λαού, μόλις τό έμαθαν, τόν ηκολούθησαν. Καί εκείνος αφού τούς εδέχθη μέ καλωσύνην, ωμίλει πρός αυτούς περί τής βασιλείας τού Θεού καί ιάτρευεν εκείνους, πού είχον ανάγκην θεραπείας.

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση