Ευαγγέλιο 15 Οκτωβρίου – Άγιος Λουκιανός ο Ιερομάρτυρας

Ευαγγέλιο 15 Οκτωβρίου – Άγιος Λουκιανός ο Ιερομάρτυρας

Ευαγγέλιο 15 Οκτωβρίου – Άγιος Λουκιανός ο Ιερομάρτυρας

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 12 – 18 – 12 Η δέ ημέρα ήρξατο κλίνειν προσελθόντες δέ οι δώδεκα είπον αυτώ Απόλυσον τόν όχλον, ίνα πορευθέντες εις τάς κύκλω κώμας καί τούς αγρούς καταλύσωσι καί εύρωσι επισιτισμόν, ότι ώδε εν ερήμω τόπω εσμέν.

13 είπε δέ πρός αυτούς Δότε αυτοίς υμείς φαγείν. οι δέ είπον Ουκ εισίν ημίν πλείον ή πέντε άρτοι καί ιχθύες δύο, ει μήτι πορευθέντες ημείς αγοράσομεν εις πάντα τόν λαόν τούτον βρώματα

14 ήσαν γάρ ωσεί άνδρες πεντακισχίλιοι. είπε δέ πρός τούς μαθητάς αυτού Κατακλίνατε αυτούς κλισίας ανά πεντήκοντα.

15 καί εποίησαν ούτω καί ανέκλιναν άπαντας.

16 λαβών δέ τούς πέντε άρτους καί τούς δύο ιχθύας, αναβλέψας εις τόν ουρανόν ευλόγησεν αυτούς καί κατέκλασε, καί εδίδου τοίς μαθηταίς παραθείναι τώ όχλω.

READ  Εορτολόγιο: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

17 καί έφαγον καί εχορτάσθησαν πάντες, καί ήρθη τό περισσεύσαν αυτοίς κλασμάτων κόφινοι δώδεκα.

18 Καί εγένετο εν τώ είναι αυτόν προσευχόμενον κατά μόνας, συνήσαν αυτώ οι μαθηταί, καί επηρώτησεν αυτούς λέγων Τίνα με λέγουσιν οι όχλοι είναι;

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

 

Ευαγγέλιο 15 Οκτωβρίου – Άγιος Λουκιανός ο Ιερομάρτυρας

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 12 – 18

12 Εν τώ μεταξύ όμως η ημέρα ήρχισε νά κλίνη πρός τό βράδυ. Πρόσηλθον δέ τότε οι δώδεκα απόστολοι καί τού είπαν Διάλυσε τά πλήθη τού λαού, διά νά υπάγουν εις τά τριγύρω χωριά καί τά χωράφια καί εύρουν καταλύματα, πού θά περάσουν τήν νύκτα, καί τρόφιμα διά νά φάγουν. Διότι εδώ ευρισκόμεθα εις έρημον τόπον.

READ  Εορτολόγιο Δευτέρα 24 Απριλίου 2023

13 Είπε δέ πρός αυτούς ο Ιησούς Δώσατέ τους σείς νά φάγουν. Αυτοί δέ είπαν Δέν μάς ευρίσκονται παραπάνω από πέντε άρτους καί δύο ψάρια, εκτός εάν υπάγωμεν ημείς καί ημπορέσωμεν νά αγοράσωμεν δι΄ όλον αυτόν τόν λαόν τροφάς.

14 Καί είπαν οι μαθηταί δι όλον αυτόν τόν λαόν, διότι ευρίσκοντο εκεί περίπου πέντε χιλιάδες άνδρες. Είπε δέ ο Ιησούς πρός τούς μαθητάς του Βάλετέ τους νά καθήσουν κατά παρέας από πεντήκοντα ανθρώπους η κάθε ομάδα.

15 Καί έκαμαν έτσι οι απόστολοι καί έβαλαν όλους νά καθήσουν

16 Αφού δέ επήρεν ο Ιησούς τούς πέντε άρτους καί τά δύο ψάρια, εσήκωσε τά μάτια του εις τόν ουρανόν διά νά ευχαριστήση καί επικαλέσθη τόν επουράνιόν του Πατέρα, καί ευλόγησεν αυτούς. Καί μετά τήν ευλογίαν έκοψε τούς άρτους εις κομμάτια καί έδιδε συνεχώς εις τούς μαθητάς διά νά τά θέτουν εμπρός εις τό πλήθος τού λαού.

READ  Άγια Θεοφάνεια: Η ιστορία της βάπτισης

17 Καί έφαγαν καί εχορτάσθησαν όλοι. Καί εσήκωσαν έπειτα ό,τι τούς επερίσσευσε, δηλαδή δώδεκα κοφίνια γεμάτα από κομμάτια.

18 Καί ενώ προσηύχετο εις μέρος μοναχικόν, μακράν από τό πλήθος, συνέβη νά είναι μαζί του οι μαθηταί καί τούς ηρώτησε καί είπε Ποίος νομίζουν τά πλήθη τού λαού, ότι είμαι;

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *