Ευαγγέλιο 23 Νοεμβρίου – Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

 

Ευαγγέλιο 23 Νοεμβρίου – Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

Ευαγγέλιο 23 Νοεμβρίου – Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 15 – 17

15 Προσέφερον δέ αυτώ καί τά βρέφη ίνα αυτών άπτηται καί ιδόντες οι μαθηταί επετίμησαν αυτοίς.

16 ο δέ Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτά είπεν Άφετε τά παιδία έρχεσθαι πρός με καί μή κωλύετε αυτά τών γάρ τοιούτων εστίν η βασιλεία τού Θεού.

17 αμήν λέγω υμίν, ός εάν μή δέξηται τήν βασιλείαν τού Θεού ως παιδίον, ου μή εισέλθη εις αυτήν.

 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 26 – 30

26 είπον δέ οι ακούσαντες Καί τίς δύναται σωθήναι;

27 ο δέ είπε Τά αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τώ Θεώ εστιν.

28 Είπε δέ ο Πέτρος Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα καί ηκολουθήσαμέν σοι.

29 ο δέ είπεν αυτοίς Αμήν λέγω υμίν ότι ουδείς εστιν ός αφήκεν οικίαν ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή τέκνα ένεκεν τής βασιλείας τού Θεού,

READ  Ευαγγέλιο 02 Νοεμβρίου – Άγιοι Ακίνδυνος, Αφθόνιος, Πηγάσιος, Ελπιδηφόρος και Ανεμπόδιστος

30 ός ου μή απολάβη πολλαπλασίονα εν τώ καιρώ τούτω καί εν τώ αιώνι τώ ερχομένω ζωήν αιώνιον.

 

Ευαγγέλιο 23 Νοεμβρίου – Άγιος Αμφιλόχιος Επίσκοπος Ικονίου

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 15 – 17

15 Τού έφερναν δέ όχι μόνον τούς ασθενείς, αλλά καί τά πολύ μικρά παιδιά διά νά εγγίζη τό καθένα μέ τάς χείρας του πρός ευλογίαν οι μαθηταί όμως, όταν είδαν τούς γονείς νά πλησιάζουν, τούς επέπληττον, επειδή ενομιζαν, ότι δέν ήρμοζεν εις τόν Χριστόν νά τόν απασχολούν διά μικρά παιδιά.

16 Αλλ ο Ιησούς προσεκάλεσεν αυτά νά έλθουν πλησίον του καί είπεν· Αφήσατε τά παιδιά νά έρχωνται πρός εμέ καί μή τά εμποδίζετε διότι δι αυτούς, πού θά γίνουν σάν αυτά, καί θά αποκτήσουν ταπεινήν καρδίαν καί παιδικήν διάθεσιν, είναι η βασιλεία τού Θεού.

READ  Ευαγγέλιο Σάββατο 27 Απριλίου 2024 – Ανάσταση του Λαζάρου

17 Αληθώς σάς λέγω, εκείνος πού δέν θά δεχθή τόν λόγον καί τό κήρυγμα τής βασιλείας τού Θεού μέ αφέλειαν καί εμπιστοσύνην καί ταπείνωσιν σάν αυτήν, πού δεικνύει τό παιδίον εις τούς γονείς καί διδασκάλους του, δέν θά εισέλθη εις αυτήν.

 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 26 – 30

26 Εκείνοι δέ, πού ήκουσαν αυτά, είπαν Καί ποίος ημπορεί νά σωθή, αφού είναι μέχρι τού αδυνάτου δύσκολον νά σωθούν οι πλούσιοι, τούς οποίους ο Θεός ηυνόησε καί έδωκεν εις αυτούς τά επίγεια αγαθά του;

27 Ο δέ Κύριος είπεν Εκείνα, πού είναι αδύνατον νά γίνουν μέ τήν ασθενή δύναμιν τού ανθρώπου, αυτά είναι κατορθωτά καί δυνατά διά τής χάριτος καί τής δυνάμεως, μέ τήν οποίαν ο Θεός λύει κάθε καλοπροαιρέτου πλουσίου τούς δεσμούς τής καρδίας του πρός τό χρήμα καί τόν καθιστά άξιον τής σωτηρίας.

READ  Ορθρινό Ευαγγέλιο Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 – Άγιος Νικόλαος ο Θαυματουργός

28 Είπε δέ ο Πέτρος εξ αφορμής τής προτροπής τού Ιησού πρός τόν πλούσιον Κύριε, ιδού ημείς έχομεν αφήσει όλα καί σέ ηκολουθήσαμεν.

29 Ο δέ Κύριος είπεν εις αυτούς Εν πάση αληθεία σάς βεβαιώ, ότι δέν υπάρχει κανείς, ο οποίος αφήκε σπίτι ή γονείς ή αδελφούς ή γυναίκα ή παιδιά διά τήν βασιλείαν τού Θεού,

30 καί ο οποίος νά μή λάβη πάλιν ως αμοιβήν πολλαπλά μέν αγαθά εις τόν καιρόν αυτόν τής επιγείου ζωής, αλλά καί ζωήν αιώνιον εις τόν αιώνα πού μέλλει νά έλθη.

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση