Ευαγγέλιο 25 Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου

 

Ευαγγέλιο 25 Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου

Ευαγγέλιο 25 Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Α/ 24 – 38 – 24 Μετά δέ ταύτας τάς ημέρας συνέλαβεν Ελισάβετ η γυνή αυτού καί περιέκρυβεν εαυτήν μήνας πέντε,

25 λέγουσα ότι Ούτω μοι πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέραις αίς επείδεν αφελείν τό όνειδός μου εν ανθρώποις.

26 Εν δέ τώ μηνί τώ έκτω απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ από τού Θεού εις πόλιν τής Γαλιλαίας, ή όνομα Ναζαρέτ,

27 πρός παρθένον μεμνηστευμένην ανδρί, ώ όνομα Ιωσήφ, εξ οίκου Δαυίδ, καί τό όνομα τής παρθένου Μαριάμ.

28 καί εισελθών ο άγγελος πρός αυτήν είπε Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού ευλογημένη σύ εν γυναιξίν.

29 η δέ ιδούσα διεταράχθη επί τώ λόγω αυτού, καί διελογίζετο ποταπός είη ο ασπασμός ούτος.

30 καί είπεν ο άγγελος αυτή Μή φοβού, Μαριάμ εύρες γάρ χάριν παρά τώ Θεώ.

31 καί ιδού συλλήψη εν γαστρί καί τέξη υιόν, καί καλέσεις τό όνομα αυτού Ιησούν.

32 ούτος έσται μέγας καί υιός υψίστου κληθήσεται, καί δώσει αυτώ Κύριος ο Θεός τόν θρόνον Δαυίδ τού πατρός αυτού,

33 καί βασιλεύσει επί τόν οίκον Ιακώβ εις τούς αιώνας, καί τής βασιλείας αυτού ουκ έσται τέλος.

34 είπε δέ Μαριάμ πρός τόν άγγελον Πώς έσται μοι τούτο, επεί άνδρα ου γινώσκω;

35 καί αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή Πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σέ καί δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι διό καί τό γεννώμενον άγιον κληθήσεται υιός Θεού.

36 καί ιδού Ελισάβετ η συγγενής σου καί αυτή συνεληφυία υιόν εν γήρει αυτής, καί ούτος μήν έκτος εστίν αυτή τή καλουμένη στείρα

READ  Οι πίνακες του Ντελακρουά για την επανάσταση που ταρακούνησαν τους Ευρωπαίους

37 ότι ουκ αδυνατήσει παρά τώ Θεώ πάν ρήμα. 38 είπεν δέ Μαριάμ Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ρήμά σου. καί απήλθεν απ αυτής ο άγγελος.

 

Ευαγγέλιο 25 Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Α/ 24 – 38

24 Ύστερα δέ από αυτάς τάς ημέρας έμεινεν έγκυος η σύζυγος του η Ελισάβετ, καί επί μήνας πέντε έκρυπτεν επιμελώς τόν εαυτόν της από συστολήν διά τήν εγκυμοσύνην της.

25 Αλλ όταν πλέον δέν ηδύνατο νά κρυβή, έλεγεν εις αυτούς πού τήν συνέχαιρον, ότι έτσι εις ηλικίαν περασμένην μου έχει κάμει τό καλό αυτό ο Θεός κατά τάς ημέρας αυτάς, πού επέβλεψε μέ ευμένειαν διά νά αφαιρέση τήν στείρωσιν καί ατεκνίαν μου, η οποία μού έφερεν εντροπήν μεταξύ τών ανθρώπων.

26 Κατά δέ τόν έκτον μήνα τής εγκυμοσύνης τής Ελισάβετ απεστάλη από τόν Θεόν ο άγγελος Γαβριήλ εις μίαν πόλιν τής Γαλιλαίας, πού ελέγετο Ναζαρέτ,

27 πρός μίαν κόρην αρραβωνισμένην πρός άνδρα, τού οποίου τό όνομα ήτο Ιωσήφ. Καί η κόρη αυτή κατήγετο από τό γένος τού Δαβίδ. Καί τό όνομα τής κόρης ήτο Μαριάμ.

28 Καί αφού εμβήκεν ο άγγελος εις τό δωμάτιον της τής είπε Χαίρε σύ, η οποία έχεις λάβει πολλάς καί εξαιρετικάς χάριτας από τόν Θεόν. Ο Κύριος είναι μαζί σου καί αυτός σέ εχαρίτωσε. Έχεις ευλογηθή σύ, όσον καμμία άλλη από τάς γυναίκας.

READ  25 ηρωικά ρητά και φράσεις για την επανάσταση από τους αγωνιστές του 1821!

29 Αυτή δέ, όταν είδε τόν άγγελον, εταράχθη πολύ από τόν λόγον πού τής είπε καί εσκέπτετο μέσα της, ποίαν σημασίαν καί ποίον σκοπόν νά είχεν ο χαιρετισμός αυτός.

30 Καί είπεν ο άγγελος εις αυτήν Μή φοβήσαι, Μαριάμ. Τουναντίον πρέπει νά χαρής, διότι εκρίθης αξία εξαιρετικής ευνοίας από τόν Θεόν.

31 Καί ιδού η χάρις η εξαιρετική, πού δέν τήν έλαβε ποτέ καμμία άλλη γυναίκα καί τήν οποίαν μόνον σύ ηξιώθης νά λάβης θά συλλάβης εις τήν κοιλίαν σου καί θά γεννήσης υιόν καί θά καλέσης τό όνομά του Ιησούν.

32 Ούτος θά είναι μέγας καί διά τήν αγιότητα καί διά τό αξίωμά του. Καί μολονότι διά τής ενανθρωπήσεώς του θά εξομοιωθή πρός τούς ανθρώπους, θά αναγνωρισθή Υιός τού Θεού, τού υψηλοτέρου καί ανωτέρου από όλα καί εξουσιάζοντος αυτά. Καί θά τόν ανυψώση Κύριος ο Θεός καί ως άνθρωπον. Καί θά τού δώση τόν θρόνον τού προπάτορός του Δαβίδ.

33 Καί θά βασιλεύση εις τούς αιώνας ως αθάνατος καί παντοτεινός αρχιερεύς καί βασιλεύς επί τών πιστών όλων τών γενεών, οι οποίοι θ αποτελούν τήν πνευματικήν καί αληθή οικογένειαν τού Ιακώβ, καί η βασιλεία του δέν θά έχη τέλος όπως τών επιγείων βασιλέων, αλλά θά είναι ατελεύτητος καί παντοτεινή σάν αυτήν, πού μόνος ο Θεός βασιλεύει.

34 Είπε δέ η Μαριάμ πρός τόν άγγελον Πώς θά γίνη τό πρωτοφανές καί πρωτάκουστον αυτό καί πώς θά συλλάβω καί θά γεννήσω, αφού δέν γνωρίζω άνδρα;

READ  Γιατί ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου εορτάζεται στις 25 Μαρτίου;

35 Καί ο άγγελος απεκρίθη καί τής είπε τό Πνεύμα τό Άγιον, πού θά σέ καθαρίση από τό προπατορικόν αμάρτημα καί θά σέ εξαγιάση, θά έλθη εις σέ καί δύναμις τού Υψίστου θά ρίψη τήν δημιουργικήν καί προστατευτικήν σκέπην καί σκιάν της επί σού. Δι αυτό δέ καί τό απολύτως αναμάρτητον καί άγιον βρέφος, πού κατά τόν υπερφυσικόν αυτόν τρόπον θά γεννηθή, θά αναγνωρισθή ότι είναι αυτός ο Υιός τού Θεού.

36 Καί διά νά βεβαιωθής περί τού ότι θά γίνη πράγματι τό μέγα αυτό θαύμα εις σέ, σού γνωστοποιώ ένα άλλο μικρότερον μέν θαύμα, τό οποίον όμως δέν θά τό επερίμενες. Ιδού η συγγενής σου Ελισάβετ έχει συλλάβει καί αυτή υιόν εις τήν γεροντικήν της ηλικίαν. Καί ο μήνας αυτός είναι ο έκτος μήνας τής εγκυμοσύνης τής γυναικός αυτής, πού έως τώρα τήν έλεγαν όλοι στείραν.

37 Καί όμως είναι τώρα έγκυος, διότι δέν είναι αδύνατον εις τόν Θεόν κάθε τι θαυμαστόν καί καταπληκτικόν, τό οποίον ο ασθενής άνθρωπος διά λόγου θά παρίστανεν ως υπέρτερον τών δυνάμεών του.

38 Είπε δέ η Μαριάμ Ιδού είμαι η δούλη τού Κυρίου, η πρόθυμος νά υπηρετήσω τάς βουλάς του. Είθε νά γίνη εις εμέ σύμφωνα μέ αυτό πού είπες. Καί μετά τόν λόγον της τούτον, διά τού οποίου εν πάση ταπεινώσει εξεδήλωσε τήν υποταγήν της εις τό θέλημα τού Θεού καί ενεπιστεύθη εαυτήν εις τήν πρόνοιάν του, έφυγεν από αυτήν ο άγγελος.

 

Ευαγγέλιο 25 Μαρτίου – Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση