Ευαγγέλιο 28 Σεπτεμβρίου – Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

 

Ευαγγέλιο 28 Σεπτεμβρίου – Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

Ευαγγέλιο 28 Σεπτεμβρίου – Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 33 – 39 – 33

Οι δέ είπον πρός αυτόν Διατί οι μαθηταί Ιωάννου νηστεύουσι πυκνά καί δεήσεις ποιούνται, ομοίως καί οι τών Φαρισαίων, οι δέ σοί εσθίουσι καί πίνουσιν;

34 ο δέ είπε πρός αυτούς Μή δύνασθε τούς υιούς τού νυμφώνος, εν ώ ο νυμφίος μετ αυτών εστι, ποιήσαι νηστεύειν;

35 ελεύσονται δέ ημέραι, καί όταν απαρθή απ αυτών ο νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν εν εκείναις ταίς ημέραις.

36 Έλεγε δέ καί παραβολήν πρός αυτούς ότι Ουδείς επίβλημα ιματίου καινού επιβάλλει επί ιμάτιον παλαιόν ει δέ μήγε, καί τό καινόν σχίσει καί τώ παλαιώ ου συμφωνεί τό επίβλημα τό από τού καινού.

37 καί ουδείς βάλλει οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς ει δέ μήγε, ρήξει ο οίνος ο νέος τούς ασκούς, καί αυτός εκχυθήσεται καί οι ασκοί απολούνται

38 αλλά οίνον νέον εις ασκούς καινούς βλητέον καί αμφότεροι συντηρούνται. 39 καί ουδείς πιών παλαιόν ευθέως θέλει νέον λέγει γάρ ο παλαιός χρηστότερός εστιν.

READ  Όσιος Λαυρέντιος κτήτορας της Ιεράς Μονής Φανερωμένης στη Σαλαμίνα- Γιορτή 07 Μαρτίου

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

 

Ευαγγέλιο 28 Σεπτεμβρίου – Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής

 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ε/ 33 – 39

33 Αυτοί δέ, αφού μέ τήν απάντησιν αυτήν απεστομώθησαν, έστρεψαν τήν συζήτησιν εις άλλο ζήτημα καί τού είπαν Διατί οι μαθηταί τού Ιωάννου νηστεύουν συχνά καί κάνουν προσευχάς, καί οι μαθηταί τών Φαρισαίων κάνουν τό ίδιο, οι δικοί σου δέ μαθηταί τρώγουν καί πίνουν;

34 Αυτός δέ τούς είπε Μήπως ημπορείτε εις τούς προσκαλεσμένους εις γάμον φίλους τού γαμβρού, εφ όσον χρόνον ο γαμβρός είναι μαζί των καί εορτάζουν τήν χαράν τού γάμου του, νά τούς επιβάλετε νά νηστεύουν; Έτσι καί οι μαθηταί μου. Εφ όσον εγώ ο Νυμφίος τής Εκκλησίας είμαι μαζί των, δέν είναι δυνατόν νά πενθούν καί νά νηστεύουν.

35 Θά έλθουν όμως ημέραι καί τότε, όταν θά πάρουν από αυτούς τόν Νυμφίον, θά νηστεύσουν καί θά πενθήσουν καί θά κακοπαθήσουν κατά τάς ημέρας εκείνας.

READ  Εορτολόγιο 28 Σεπτεμβρίου

36 Τούς έλεγε δέ καί έν αλληγορικόν παράδειγμα, διά νά τούς εξηγήση μέ αυτό καί νά τούς παραστήση ζωηρότερον τήν αλήθειαν αυτήν. Τούς έλεγε δηλαδή, ότι κανείς δέν βάζει εις παλαιόν ρούχον εμβάλωμα από ρούχον καινούργιον ει δ άλλως καί τό καινούργιον ρούχον θά τό σχίση ανωφελώς καί θά τό αχρηστεύση, αλλά καί πρός τό παλαιόν ρούχον δέν ταιριάζει τό εμβάλωμα, πού εκόπη από τό καινούργιον ύφασμα. Έτσι καί η νέα μου διδασκαλία δέν είναι ωφέλιμον νά προσκολληθή εις εξωτερικούς τύπους, πού επάληωσαν. Διότι καί αυτή θά αχρηστευθή, αλλά καί αταίριαστον μίγμα θά προέλθη.

37 Καί κανένας δέν βάζει μούστον εις ασκούς παλαιούς, πού δέν αντέχουν εις τήν βράσιν τού μούστου. Εάν όμως γελασθή καί κάμη κάτι τέτοιο, τότε ο μούστος θά σπάση τούς ασκούς, καί έτσι καί αυτός θά χυθή έξω καί οι ασκοί θά χαθούν.

READ  Το Συναξάρι της ημέρας (04/08)

38 Αλλά πρέπει νά βάζουν τόν μούστον εις ασκούς καινούργιους καί τότε καί ο μούστος καί οι ασκοί διατηρούνται. Έτσι καί τώρα οι Φαρισαίοι καί οι μαθηταί των είναι ασκοί παλαιοί, πού δέν ημπορούν νά βαστάσουν τήν νέαν διδασκαλίαν μου, τήν οποίαν θά παραλάβουν οι μαθηταί μου, πού ομοιάζουν μέ νέους ασκούς.

39 Καί όταν κανείς πίη παλαιόν οίνον, δέν θέλει αμέσως νά πίη νέον. Διότι λέγει ο παλαιός οίνος είναι καλύτερος. Έτσι καί ο συνηθισμένος εις τήν παλαιότητα τού νόμου δέν αρέσκεται εις τό νέον πνεύμα καί εις τήν νέαν λατρείαν τού ευαγγελίου, διότι νομίζει, ότι αι τελεταί τής παλαιάς λατρείας είναι καλύτεροι. Βαθμηδόν καί κατ ολίγον θά συνηθίση ούτος τό νέον πνεύμα τού ευαγγελίου.

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση