Ευαγγέλιο 29 Δεκεμβρίου 2021 – Άγια Νήπια που εσφάγισαν με διαταγή του Ηρώδη

 

Ευαγγέλιο 29 Δεκεμβρίου 2021

Ευαγγέλιο 29 Δεκεμβρίου 2021 – Άγια Νήπια που εσφάγισαν με διαταγή του Ηρώδη

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Β/ 13 – 23

13 Αναχωρησάντων δέ αυτών ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ όναρ τώ Ιωσήφ λέγων Εγερθείς παράλαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα αυτού καί φεύγε εις Αίγυπτον, καί ίσθι εκεί έως άν είπω σοι μέλλει γάρ Ηρώδης ζητείν τό παιδίον τού απολέσαι αυτό.

14 ο δέ εγερθείς παρέλαβεν τό παιδίον καί τήν μητέρα αυτού νυκτός καί ανεχώρησεν εις Αίγυπτον, 15 καί ήν εκεί έως τής τελευτής Ηρώδου ίνα πληρωθή τό ρηθέν υπό Κυρίου διά τού προφήτου λέγοντος Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τόν υιόν μου.

16 Τότε Ηρώδης ιδών ότι ενεπαίχθη υπό τών μάγων εθυμώθη λίαν, καί αποστείλας ανείλεν πάντας τούς παίδας τούς εν Βηθλέεμ καί εν πάσι τοίς ορίοις αυτής από διετούς καί κατωτέρω, κατά τόν χρόνον όν ηκρίβωσεν παρά τών μάγων.

17 τότε επληρώθη τό ρηθέν διά Ιερεμίου τού προφήτου λέγοντος 18 Φωνή εν Ραμά ηκούσθη, κλαυθμός καί οδυρμός πολύς Ραχήλ κλαίουσα τά τέκνα αυτής, καί ουκ ήθελεν παρακληθήναι, ότι ουκ εισί. 19 Τελευτήσαντος δέ τού Ηρώδου ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ όναρ τώ Ιωσήφ εν Αιγύπτω

READ  05 Φεβρουαρίου – Αγία Αγάθη η Μάρτυς

20 λέγων Εγερθείς παράλαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα αυτού καί πορεύου εις γήν Ισραήλ, τεθνήκασιν γάρ οι ζητούντες τήν ψυχήν τού παιδίου.

21 ο δέ εγερθείς παρέλαβεν τό παιδίον καί τήν μητέρα αυτού καί εισήλθεν εις γήν Ισραήλ.

22 ακούσας δέ ότι Αρχέλαος βασιλεύει τής Ιουδαίας αντί τού πατρός αυτού Ηρώδου εφοβήθη εκεί απελθείν χρηματισθείς δέ κατ όναρ ανεχώρησεν εις τά μέρη τής Γαλιλαίας, 23 καί ελθών κατώκησεν εις πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, όπως πληρωθή τό ρηθέν διά τών προφητών ότι Ναζωραίος κληθήσεται.

 

Ευαγγέλιο 29 Δεκεμβρίου 2021

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Β/ 13 – 23

13 Όταν δέ ανεχώρησαν οι μάγοι, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνη εις τό όνειρόν του εις τόν Ιωσήφ καί τού είπε Σήκω καί παράλαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα του καί φεύγε εις τήν Αίγυπτον καί μένε εκεί, έως ότου σού είπω.Φύγε, διότι πρόκειται ο Ηρώδης νά ζητήση τό παιδίον μέ τόν σκοπόν νά τό θανατώση.

14 Ο Ιωσήφ δέ εσηκώθη καί παρέλαβε νύκτα τό παιδίον καί τήν μητέρα του καί ανεχώρησεν εις τήν Αίγυπτον. 15 Καί ήτο εκεί, μέχρις ότου απέθανεν ο Ηρώδης, διά νά επαληθεύση τελείως εκείνο, πού ελέχθη από τόν Κύριον διά μέσου τού Προφήτου, ο οποίος είπεν Από τήν Αίγυπτον εκάλεσα τόν υιόν μου νά επιστρέψη εις τόν τόπον τής γεννήσεώς του.

READ  Εορτολόγιο: Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

16 Τότε ο Ηρώδης, όταν είδεν ότι οι μάγοι τόν εξηπάτησαν καί τόν εγέλασαν, εθύμωσε πολύ καί έστειλε στρατιώτας, οι οποίοι εθανάτωσαν ολα τά παιδιά, πού ήσαν εις τήν Βηθλεέμ καί εις όλα τά περίχωρα καί σύνορά της, από ηλικίας δύο ετών καί κάτω, σύμφωνα μέ τόν χρόνον, τόν οποίον εξηκρίβωσεν από τούς μάγους.

17 17 Τότε έλαβε πλήρη πραγματοποίησιν εκείνο, πού ελέχθη από τόν προφήτην Ιερεμίαν, ο οποίος επροφήτευσε καί είπε

18 18 Φωνή σπαρακτική ηκούσθη εις τό χωρίον τής φυλής Βενιαμίν Ραμά, θρήνος καί κλάματα καί οδυρμός πολύς.Η σύζυγος τού Ιακώβ Ραχήλ, πού ήτο εκεί θαμμένη, διά τών απογόνων τής μητέρων, πού εστερήθησαν τά μικρά τους, κλαίει τά τέκνα της, καί δέν ήθελε μέ κανένα τρόπον νά παρηγορηθή, διότι τά αθώα αυτά παιδιά δέν υπάρχουν πλέον εις τήν ζωήν. 19 Όταν δέ απέθανεν ο Ηρώδης, ιδού εφάνη εις τό όνειρόν του εις τόν Ιωσήφ άγγελος Κυρίου εν Αιγύπτω

READ  Εορτολόγιο 05 Μαρτίου – Άγιος Κόνων ο Ίσαυρος

20 20 καί τού είπε Σήκω καί πάρε τό παιδίον καί τήν μητέρα του καί πήγαινε μέ τήν ησυχίαν σου εις τήν χώραν τών Ισραηλιτών.Διότι έχουν πλέον αποθάνει εκείνοι, πού εζήτουν τήν ζωήν τού παιδιού. 21 21 Αυτός δέ, αφού εσηκώθη, επήρε τό παιδίον καί τήν μητέρα του καί ήλθεν εις τήν Παλαιστίνην.

22 Αλλ όταν ήκουσεν, ότι ο Αρχέλαος εβασίλευεν εις τήν Ιουδαίαν αντί τού πατρός του Ηρώδου, εφοβήθη νά μεταβή εκεί.Καί καθώς ωδηγήθη εις όνειρον από τόν Θεόν, ανεχώρησεν εις τά μέρη τής Γαλιλαίας, όπου ήτο ηγεμών ο ολιγώτερον σκληρός από τόν αδελφόν του Αρχέλαον Ηρώδης ο Αντίπας.

23 Καί αφού ήλθε, κατοίκησεν εις πόλιν πού λέγεται Ναζαρέτ, διά νά πραγματοποιηθή εκείνο, πού ελέχθη από τούς προφήτας, ότι ο Ιησούς θά ονομασθή από τούς εχθρούς του περιφρονητικώς Ναζωραίος.

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση