Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Ιανουαρίου 2022 – Άγιοι Τρεις Ιεράρχες

 

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Ιανουαρίου 2022

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Ιανουαρίου 2022 – Άγιοι Τρεις Ιεράρχες

Άγιοι Τρεις Ιεράρχες

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 14 – 19 – 14 Υμείς εστε τό φώς τού κόσμου. ου δύναται πόλις κρυβήναι επάνω όρους κειμένη …

 

15 ουδέ καίουσι λύχνον καί τιθέασιν αυτόν υπό τόν μόδιον, αλλ επί τήν λυχνίαν, καί λάμπει πάσι τοίς εν τή οικία.

16 ούτως λαμψάτω τό φώς υμών έμπροσθεν τών ανθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τά καλά έργα καί δοξάσωσιν τόν πατέρα υμών τόν εν τοίς ουρανοίς.

17 Μή νομίσητε ότι ήλθον καταλύσαι τόν νόμον ή τούς προφήτας ουκ ήλθον καταλύσαι αλλά πληρώσαι.

18 αμήν γάρ λέγω υμίν, έως άν παρέλθη ο ουρανός καί η γή, ιώτα έν ή μία κεραία ου μή παρέλθη από τού νόμου έως άν πάντα γένηται.

19 ός εάν ούν λύση μίαν τών εντολών τούτων τών ελαχίστων καί διδάξη ούτως τούς ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τή βασιλεία τών ουρανών ός δ άν ποιήση καί διδάξη, ούτος μέγας κληθήσεται εν τή βασιλεία τών ουρανών.

READ  O βίος του Αγ. Σάββα του ηγιασμένου

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

 

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Ιανουαρίου 2022 – Άγιοι Τρεις Ιεράρχες

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ε/ 14 – 19

14 Σείς είσθε τό φώς τού κόσμου, διότι προορισμόν έχετε μέ τό φωτεινόν παράδειγμά σας καί τούς μεταδίδοντας τό φώς τής αληθείας λόγους σας νά φωτίζετε τούς ανθρώπους, πού ευρίσκονται εις τό σκότος τής αμαρτίας καί τής πλάνης.Δέν είναι δυνατόν μία πόλις, πού είναι κτισμένη επάνω εις όρος, νά κρυβή.Έτσι καί ο ιδικός σας βίος θά υποπίπτη εις τήν αντίληψιν όλων.

15 Ούτε ανάπτουν οι άνθρωποι λύχνον διά νά τόν βάλουν κάτω από τόν κάδον, μέ τόν οποίον μετρούν τόν σίτον αλλά τόν τοποθετούν επάνω εις τόν λυχνοστάτην καί φωτίζει μέ τήν λάμψιν του όλους, όσοι είναι μέσα εις τό σπίτι.

16 Έτσι σάν άλλος λύχνος καλά τοποθετημένος άς λάμψη τό φώς τής αρετής σας εμπρός εις τούς ανθρώπους, διά νά ίδουν τά καλά σας έργα καί δοξάσουν διά τά ενάρετα καί άγια παιδιά του τόν Πατέρα σας, πού είναι μέν πανταχού παρών, αλλά εξαιρετικά φανερώνει τήν παρουσίαν του εις τούς ουρανούς.

READ  Σήμερα 9 Φεβρουαρίου εορτάζει ο Άγιος Νικηφόρος

17 Μή νομίσετε, ότι ήλθα διά νά καταλύσω καί ακυρώσω τόν ηθικόν νόμον τού Μωϋσέως ή τήν ηθικήν διδασκαλίαν τών προφητών.Δέν ήλθα νά καταλύσω αυτά, αλλά νά τά συμπληρώσω καί νά σάς τά παραδώσω τέλεια.

18 Διότι αληθινά σάς λέγω καί μέ πάσαν σοβαρότητα καί επισημότητα σάς βεβαιώ ότι, έως ότου παραμένει καί δέν καταστρέφεται ο ουρανός καί η γή, ούτε έν γιώτα ή ένα κόμμα, ούτε δηλαδή η μικροτάτη από τάς εντολάς, δέν θά παραπέση από τόν Νόμον καί δέν θά χάση τό κύρος της, έως ότου όλα, όσα διατάσσει ο Νόμος, λάβουν τήν επαληθεύσιν καί πλήρωσίν τους τόσον υπό τών γεγονότων τής ζωής μου, όσα εκ τούτων ελέχθησαν προφητικώς, όσον καί εν τή ζωή τών γνησίων μαθητών μου, οι οποίοι θά τηρούν ταύτα επακριβώς.

READ  Τρεις Ιεράρχες: Κοινωνικές ιδέες και το κοινωνικό έργο τους

19 Αφού λοιπόν αι εντολαί έχουν κύρος καί ισχύν ακατάλυτον, οποιοσδήποτε θά παραβή μίαν από εκείνας ακόμη τάς εντολάς μου, πού φαίνονται πολύ μικραί, καί θά διδάξη τούς ανθρώπους ούτω, ήτοι νά θεωρούν αυτάς μικράς καί ασημάντους, θά κηρυχθή ελάχιστος καί τελευταίος εις τήν βασιλείαν τών ουρανών.

Εκείνος όμως, πού θά εκτελέση όλας ανεξαιρέτως τάς εντολάς καί θά διδάξη καί τούς άλλους νά τάς τηρούν, ούτος θά αναγνωρισθή μέγας εν τή βασιλεία τών ουρανών.Καί εις αυτάς λοιπόν τάς εντολάς, πού οι γραμματείς καί οι Φαρισαίοι παραμερίζουν μέ τάς ανθρωπίνους παραδόσεις των, πρέπει νά δώσετε μεγάλην προσοχήν.

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση