Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 21 Ιανουαρίου 2022 – Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 21 Ιανουαρίου 2022

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 21 Ιανουαρίου 2022

Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 22 – 24 – 22 Καί έρχεται είς τών αρχισυναγώγων, ονόματι Ιάειρος, καί ιδών αυτόν πίπτει πρός τούς πόδας αυτού…

23 καί παρεκάλει αυτόν πολλά, λέγων ότι Τό θυγάτριόν μου εσχάτως έχει ίνα ελθών επιθής αυτή τάς χείρας, όπως σωθή καί ζήσεται.

24 καί απήλθε μετ αυτού καί ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς, καί συνέθλιβον αυτόν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 35 – 43

35 Έτι αυτού λαλούντος έρχονται από τού αρχισυναγώγου λέγοντες ότι Η θυγάτηρ σου απέθανε τί έτι σκύλλεις τόν διδάσκαλον;

36 ο δέ Ιησούς ευθέως ακούσας τόν λόγον λαλούμενον λέγει τώ αρχισυναγώγω Μή φοβού, μόνον πίστευε.

37 καί ουκ αφήκεν αυτώ ουδένα συνακολουθήσαι ει μή Πέτρον καί Ιάκωβον καί Ιωάννην τόν αδελφόν Ιακώβου.

38 καί έρχεται εις τόν οίκον τού αρχισυναγώγου, καί θεωρεί θόρυβον, καί κλαίοντας καί αλαλάζοντας πολλά,

39 καί εισελθών λέγει αυτοίς Τί θορυβείσθε καί κλαίετε; τό παιδίον ουκ απέθανεν αλλά καθεύδει. καί κατεγέλων αυτού.

40 ο δέ εκβαλών πάντας παραλαμβάνει τόν πατέρα τού παιδίου καί τήν μητέρα καί τούς μετ αυτού. καί εισπορεύεται όπου ήν τό παιδίον ανακείμενον,

41 καί κρατήσας τής χειρός τού παιδίου λέγει αυτή Ταλιθά, κούμι, ό εστι μεθερμηνευόμενον, Τό κοράσιον, σοί λέγω έγειρε.

42 καί ευθέως ανέστη τό κοράσιον καί περιεπάτει ήν γάρ ετών δώδεκα. καί εξέστησαν εκστάσει μεγάλη. 43 καί διεστείλατο αυτοίς πολλά ίνα μηδείς γνώ τούτο καί είπε δοθήναι αυτή φαγείν.

 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ / 1 – 1

1 Καί εξήλθε εκείθεν καί ήλθεν εις τήν πατρίδα εαυτού καί ακολουθούσιν αυτώ οι μαθηταί αυτού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

 

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 21 Ιανουαρίου 2022 – Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 22 – 24

22 Καί ιδού έρχεται ένας από τούς αρχισυναγώγους, πού ελέγετο Ιάειρος, καί όταν τόν είδεν έπεσε γονατιστός εμπρός εις τά πόδια του.

23 Καί τόν παρεκάλει πολύ καί έλεγεν ότι η μικρά μου θυγατέρα ευρίσκεται εις τά τελευταία της. Σέ παρακαλώ λοιπόν νά έλθης καί νά βάλης επάνω της τάς χείρας σου, διά νά σωθή από τήν ασθένειαν καί ζήση. 24 Καί επήγε μαζί του καί τόν ηκολούθει πολύς λαός καί τόν εστρίμωχναν από όλα τά μέρη.

 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 35 – 43

35 Ενώ δέ ο Ιησούς ωμίλει ακόμη, έρχονται από τό σπίτι του αρχισυναγώγου άνθρωποι καί είπαν ότι η κόρη σου απέθανε. Πρός τί ενοχλείς ακόμη τόν Διδάσκαλον καί τόν βάζεις εις τόν κόπον νά έλθη εκεί;

36 Ο δέ Ιησούς αμέσως, όταν ήκουσε νά λέγεται ο λόγος αυτός, λέγει εις τόν αρχισυνάγωγον· Μή φοβείσαι, μόνον εξακολούθει νά πιστεύης εις τήν δύναμίν μου.

37 Καί δέν αφήκε κανένα νά τόν ακολουθήση παρά μόνον τόν Πέτρον καί τόν Ιάκωβον καί τόν Ιωάννην τόν αδελφόν τού Ιακώβου.

38 Καί έρχεται εις τόν οίκον τού αρχισυναγώγου καί βλέπει θόρυβον, καί κόσμον, πού έκλαιαν καί εμοιρολογούσαν δυνατά.

39 Καί αφού εμβήκεν εις τόν οίκον, τούς είπε Διατί μέ τά μοιρολόγια σας κάνετε θόρυβον καί κλαίετε; Τό παιδίον δέν απέθανεν, αλλά κοιμάται. Καί τόν περιγελούσαν.

40 Αυτός όμως αφού έβγαλεν έξω όλους, παίρνει μαζί του τόν πατέρα τού κορασίου καί τήν μητέρα καί τούς τρείς μαθητάς πού ήσαν μαζί του, καί εμβαίνει εκεί, όπου ήτο εξαπλωμένον τό παιδίον.

41 Καί αφού έπιασε τό χέρι τού παιδίου, λέγει εις αυτό «Ταλιθά, κούμι», τό οποίον, όταν εξηγήθη εις τήν ελληνικήν γλώσσαν, σημαίνει Τό κοράσιον, εις σέ ομιλώ, σήκω.

42 Καί αμέσως ανεστήθη τό κοράσιον καί επεριπάτει. Διότι δέν ήτο πολύ μικρόν, αλλ ήτο ετών δώδεκα καί είχεν ηλικίαν αρκετήν, ώστε νά περιπατή ελεύθερα. Καί τούς κατέλαβεν έκπληξις καί θαυμασμός μεγάλος.

43 Καί τούς παρήγγειλεν αυστηρά καί έντονα νά μή μάθη κανείς τό θαύμα αυτό. Καί επειδή τό κοράσιον λόγω τής ασθενείας του είχε μείνει αρκετάς ημέρας νηστικόν, είπε νά δώσουν εις αυτό νά φάγη.

 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ / 1 – 1

1 Καί ανεχώρησεν απ εκεί καί ήλθεν εις τήν πατρίδα του τήν Ναζαρέτ, καί ηκολούθησαν αυτόν οι μαθηταί του.

 

vimaorthodoxias.gr

READ  21 Ιανουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς

Αφήστε μια απάντηση