Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου 2022 – Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος

 

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου 2022 – Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου 2022 – Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ κα/ 33 – 42

 

33 Άλλην παραβολήν ακούσατε. άνθρωπος τις ην οικοδεσπότης, όστις εφύτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτώ περιέθηκε και ώρυξεν εν αυτώ ληνόν και ωκοδόμησεν πύργον, και εξέδοτο αυτόν γεωργοίς, και απεδήμησεν.

34 ότε δε ήγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβείν τους καρπούς αυτού.

35 και λαβόντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού ον μεν έδειραν, ον δε απέκτειναν, ον δε ελιθοβόλησαν.

36 πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείονας των πρώτων, και εποίησαν αυτοίς ωσαύτως.

37 ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον υιόν αυτού λέγων εντραπήσονται τον υιόν μου.

38 οι δε γεωργοί ιδόντες τον υιόν είπον εν εαυτοίς ούτός εστιν ο κληρονόμος δεύτε αποκτείνωμεν αυτόν και κατάσχωμεν την κληρονομίαν αυτού.

39 και λαβόντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτειναν.

40 όταν ουν έλθη ο κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει τοις γεωργοίς εκείνοις ;

41 λέγουσιν αυτώ Κακούς κακώς απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα εκδώσεται άλλοις γεωργοίς, οίτινες αποδώσουσιν αυτώ τους καρπούς εν τοις καιροίς αυτών.

READ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

42 λέγει αυτοίς ο Ιησούς Ουδέποτε ανέγνωτε εν ταις γραφαίς, λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών ;

 

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου 2022

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ κα/ 33 – 42

33 Άλλην παραβολήν ακούσατε. Ήτο κάποιος οικοκύρης, ο Θεός δηλαδή, ο οποίος εφύτευσεν άμπελον, το ιουδαϊκον έθνος τουτέστι. και έλαβεν ιδιαιτέραν πρόνοιαν δι αυτήν. Έβαλε δηλαδή τριγύρω απ αυτήν φράκτην και έσκαψε μέσα εις αυτήν ληνόν και έκτισε πύργον δια να μένουν οι φύλακες και εργάται, και την ενεπιστεύθη εις γεωργούς, εις τους αρχιερείς και εις τους άρχοντας του λαού, και ανεχώρησεν εις άλλην χώραν.

34 Όταν δε επλησίασεν ο καιρός της εσοδείας, απέστειλε τους δούλους του, τους προφήτας, προς τους γεωργούς δια να παραλάβουν τους καρπούς του, δια να διαπιστώσουν δηλαδή την εις τον Θεόν αφοσίωσιν και τα έργα της αρετής, τα οποία ώφειλεν ο λαός αυτός ύστερα από την τόσην εύνοιαν και πρόνοιαν του Θεού να καρποφορήση ως άλλη καλλιεργημένη άμπελος.

READ  Ευαγγέλιο 13 Οκτωβρίου – Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς

35 και οι γεωργοί, οι άρχοντες του Ισραήλ τουτέστιν, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, άλλον μεν έδειραν, άλλον δε εφόνευσαν, άλλον δε ελιθοβόλησαν.

36 Πάλιν απέστειλεν ο οικοκύρης άλλους δούλους περισσοτέρους από τους πρώτους, και έκαμαν εις αυτούς τα ίδια.

37 Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον υιόν του λέγων Πρέπει τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να εντραπούν τον υιόν μου.

38 οι γεωργοί όμως, όταν είδαν τον υιόν, τον Ιησούν Χριστόν δηλαδή, τον ενανθρωπήσαντα υιόν του Θεού, είπαν μεταξύ τους αυτός είναι ο κληρονόμος ελάτε, ας τον φονεύσωμεν και ας καταλάβωμεν την κληρονομίαν του γινόμενοι ανενόχλητοι πλέον κύριοι και εκμεταλλευταί της Ιουδαϊκής συναγωγής.

39 και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από την άμπελον και τον εφόνευσαν.

40 Όταν λοιπόν έλθη ο κύριος της αμπέλου, τι είναι δίκαιον να κάνη εις τους καλλιεργητάς εκείνους ;

41 Λέγουσιν εις αυτόν θα εξολοθρεύση με θάνατον κακόν αυτούς που τόσον κακοί είναι, και την άμπελον θα ενοικιάση εις άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα δώσουν εις αυτόν τους οφειλομένους καρπούς εις τας εποχάς των. Πράγματι δε, αφού εξωλόθρευσε τους Ιουδαίους και κατέστρεψε δια των Ρωμαίων την Ιερουσαλήμ, παρέδωκε την άμπελόν του, τον νέον Ισραήλ της χάριτος, εις τους Αποστόλους και τους διαδόχους των προς καρποφόρον καλλιέργειαν.

READ  Ευαγγέλιο 26 Οκτωβρίου – Άγιος Δημήτριος

42 Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς δεν ανεγνώσατε ποτέ εις τας Γραφάς Λίθον, τον οποίον απέρριψαν ως ακατάλληλον οι κτίσται, αυτός έγινε της όλης οικοδομής κεφαλή και ακρογωνιαίος λίθος από τον Κύριον έγινε τούτο και είναι θαυμαστόν εις τα μάτια ημών των πιστών ; Ήτοι εγώ, τον οποίον ως άλλον λίθον απέρριψαν ως ακατάλληλον εν τη οικοδομή του Θεού αυτοί, που με την διδασκαλίαν των έργον και καθήκον έχουν να σας οικοδομούν, έγινα της όλης οικοδομής κεφαλή και συνήνωσα τους λαούς εις μίαν Εκκλησίαν. το θαυμαστόν δε εις τα μάτια όλων των πιστών γεγονός τούτο έγινε από τον Κύριον.

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση