Το Ευαγγέλιο της 5 Αυγούστου

 

Το Ευαγγέλιο της 5 Αυγούστου

Το Ευαγγέλιο της 5 Αυγούστου

 

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ/ 10 – 18 – 10

Καί επηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες

Τί ούν οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίαν δεί ελθείν πρώτον; …

11 ο δέ αποκριθείς είπεν αυτοίς Ηλίας μέν έρχεται πρώτον καί αποκαταστήσει πάντα

12 λέγω δέ υμίν ότι Ηλίας ήδη ήλθε, καί ουκ επέγνωσαν αυτόν, αλλ εποίησαν εν αυτώ όσα ηθέλησαν ούτω καί ο υιός τού ανθρώπου μέλλει πάσχειν υπ αυτών.

13 τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου τού βαπτιστού είπεν αυτοίς.

14 Καί ελθόντων αυτών πρός τόν όχλον προσήλθεν αυτώ άνθρωπος γονυπετών αυτόν καί λέγων

15 Κύριε, ελέησόν μου τόν υιόν, ότι σεληνιάζεται καί κακώς πάσχει πολλάκις γάρ πίπτει εις τό πύρ καί πολλάκις εις τό ύδωρ.

READ  Στυλιανός: Τιμάται αύριο ο Άγιος που προσεύχονται οι μητέρες για τα μωρά τους

16 καί προσήνεγκα αυτόν τοίς μαθηταίς σου, καί ουκ ηδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσαι.

17 αποκριθείς δέ ο Ιησούς είπεν Ώ γενεά άπιστος καί διεστραμμένη! έως πότε έσομαι μεθ υμών; έως πότε ανέξομαι υμών; φέρετέ μοι αυτόν ώδε.

18 καί επετίμησεν αυτώ ο Ιησούς, καί εξήλθεν απ αυτού τό δαιμόνιον καί εθεραπεύθη ο παίς από τής ώρας εκείνης.

 

Το Ευαγγέλιο της 5 Αυγούστου

 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΖ/ 10 – 18

10 Καί ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί του λέγοντες Όταν ο Ηλίας ήλθε καί σέ εχαιρέτησεν εις τό όρος, έφυγε πάλιν.Διατί λοιπόν οι γραμματείς λέγουν, ότι πρό τής ελεύσεως τού Μεσσίου πρέπει νά έλθη πρώτον ο Ηλίας;

11 Ο δέ Ιησούς απεκρίθη καί είπεν εις αυτούς ο Ηλίας μέν, καθώς επροφήτευσεν ο Μαλαχίας, έρχεται πρώτον καί θά αποκαταστήση όλας τάς σχέσεις τών ανθρώπων, ώστε καί μεταξύ των καί μετά τού Θεού νά ειρηνεύσουν καί νά συνδεθούν περισσότερον ούτοι.

READ  Ευαγγέλιο 20 Οκτωβρίου – Άγιος Αρτέμιος

12 Εγώ όμως σάς λέγω, ότι τώρα πλέον ο Ηλίας ήλθε.Ήλθε δηλαδή ο κατά πάντα όμοιος πρός τόν Ηλίαν Ιωάννης.Αυτός ήτο ο πρόδρομός μου καί αυτοί δέν τόν ανεγνώρισαν, αλλά τού έκαμαν όσα μέ τάς διεστραμμένας θελήσεις των ηθέλησαν.Έτσι καί ο υιός τού ανθρώπου μέλλει νά πάθη από αυτούς.

13 Τότε εκατάλαβαν οι μαθηταί, ότι διά τόν Ιωάννην τόν βαπτιστήν είπεν εις αυτούς.

14 Καί όταν ήλθαν εις τό πλήθος τού λαού, τόν επλησιασε κάποιος άνθρωπος, πού εγονάτισεν εμπρός του, καί έλεγε

15 Κύριε, δείξε έλεος καί ευσπλαγχνίαν εις τό παιδί μου, διότι σεληνιάζεται καί υποφέρει άσχημα, αλλά καί κινδυνεύει τόν έσχατον κίνδυνον διότι πολλές φορές καί εις τήν φωτιά πίπτει καί πολλές φορές εις τό νερό καί κινδυνεύει έτσι νά καή ή νά πνιγή.

READ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

16 Καί τόν έφερα εις τούς μαθητάς σου καί δέν ημπόρεσαν νά τόν θεραπεύσουν.

17 Απεκρίθη δέ ο Ιησούς καί είπεν Ώ γενεά, πού τόσα θαύματα είδες καί είσαι ακόμη άπιστος, καί από τήν κακίαν σου είσαι διεστραμμένη, έως πότε θά είμαι μαζί σας; Έως πότε θά σάς ανέχωμαι; Φέρτε τόν μου εδώ.

18 Καί επέπληξεν αυτόν ο Ιησούς καί εβγήκεν απ αυτόν τό δαιμόνιον καί εθεραπεύθη τό παιδίον από τήν ώραν εκείνην.

 

vimaorthodoxias.gr

Αφήστε μια απάντηση